Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 39 kết quả
Digital electronics and design with VHDL
Tác giả: Volnei A Pedroni
Xuất bản: Amsterdam: Boston Elsevier Morgan Kaufmann Publishers, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.39
 
Wireless communications and networking
Tác giả: Vijay Kumar Garg
Xuất bản: Amsterdam Boston: Morgan Kaufmann, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3821
 
Reconfigurable computing [electronic resource] : the theory and practice of FPGA-based computation
Tác giả: Andre� DeHon, Scott Hauck
Xuất bản: Amsterdam Boston: Morgan Kaufmann, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.39
 
TCP/IP clearly explained
Tác giả: Peter Loshin
Xuất bản: Amsterdam Boston: Morgan Kaufmann, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.62
 
Computer architecture [electronic resource] : a quantitative approach
Tác giả: John L Hennessy, Andrea C Arpaci-Dusseau, David A Patterson
Xuất bản: Amsterdam Boston: Morgan Kaufmann, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.2
 
Mastering cloud computing : foundations and applications programming
Tác giả: Rajkumar Buyya, S Thamarai Selvi, Christian Vecchiola
Xuất bản: Amsterdam Boston: Morgan Kaufmann, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (epub)
ddc:  004.67
 
Joe Celko's SQL for smarties : advanced SQL programming
Tác giả: Joe Celko
Xuất bản: Amsterdam Boston: Morgan Kaufmann, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.13
 
Joe Celko's Trees and hierarchies in SQL for smarties elektronisk ressurs
Tác giả: Joe Celko
Xuất bản: Amsterdam Boston: Morgan Kaufmann, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Computer architecture : a quantitative approach
Tác giả: John L Hennessy, Andrea C Arpaci-Dusseau, David A Patterson, Kang Zhang
Xuất bản: Amsterdam Boston: Morgan Kaufmann, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.22
 
Multi-tier application programming with PHP : practical guide for architects and programmers
Tác giả: David Wall
Xuất bản: Amsterdam Boston: Morgan Kaufmann, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2762
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục