Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 243 kết quả
Programming embedded systems in C and C++. [computer file]
Tác giả: Michael Barr
Xuất bản: Beijing: OReilly, 1999
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Cassandra : the definitive guide
Tác giả: Eben Hewitt
Xuất bản: Beijing: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.758
 
Arista warrior
Tác giả: Gary A Donahue
Xuất bản: Beijing: OReilly, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
XML and InDesign
Tác giả: Dorothy J Hoskins
Xuất bản: Beijing: OReilly, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  686.22544536
 
Python for data analysis
Tác giả: Wes Mckinney
Xuất bản: Beijing: OReilly, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Learning iOS programming
Tác giả: Alasdair Allan
Xuất bản: Beijing: OReilly, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.167
 
Programming iOS 7
Tác giả: Matt Neuburg
Xuất bản: Beijing: OReilly, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.167
 
Programming Android : Java Programming for the New Generation of Mobile Devices
Tác giả: Zigurd R Mednieks, Laird Dornin, G Blake Meike, Masumi Nakamura
Xuất bản: Beijing: OReilly, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.167
 
Learning Web design : a beginner's guide to HTML, CSS, JavaScript, and web graphics
Tác giả: Jennifer Niederst Robbins
Xuất bản: Beijing: OReilly, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
Java 7 pocket guide
Tác giả: Robert Liguori, Patricia Liguori
Xuất bản: Beijing: OReilly, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục