Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 19 kết quả
Introduction to GPS : the Global Positioning System
Tác giả: Ahmed El-Rabbany
Xuất bản: Boston MA: Artech House, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  526.0285
 
Stability analysis of nonlinear microwave circuits
Tác giả: Almudena Suárez, Ra Quéré
Xuất bản: Boston MA: Artech House, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.381
 
Practical RF circuit design for modern wireless systems
Tác giả: Rowan Gilmore, Les Besser
Xuất bản: Boston MA: Artech House, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.384
 
Wireless technician's handbook
Tác giả: Andrew Miceli
Xuất bản: Boston MA: Artech House, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
Stability analysis of nonlinear microwave circuits [electronic resource]
Tác giả: Almudena Suárez, Raymond Quéré
Xuất bản: Boston MA: Artech House, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38132
 
Technology trends in wireless communications
Tác giả: Ramjee Prasad, M Ruggieri
Xuất bản: Boston MA: Artech House, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
Interference analysis and reduction for wireless systems
Tác giả: Peter Stavroulakis
Xuất bản: Boston MA: Artech House, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38224
 
Microwave circuit modeling using electromagnetic field simulation
Tác giả: Daniel G Swanson, Wolfgang J R Hoefer
Xuất bản: Boston MA: Artech House, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38132
 
Radio engineering for wireless communication and sensor applications
Tác giả: Antti Räisänen, Arto Lehto
Xuất bản: Boston MA: Artech House, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.384
 
Understanding digital terrestrial broadcasting
Tác giả: Seamus O'Leary
Xuất bản: Boston MA: Artech House, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.384
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục