Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 75 kết quả
Oracle essentials : Oracle databass 11g
Tác giả: Rick Greenwald, Robert Stackowiak, Jonathan Stern
Xuất bản: Beijing Sebastopol CA: OReilly, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7585
 
ClojureScript : up and running
Tác giả: Stuart Sierra, Luke VanderHart
Xuất bản: Beijing Sebastopol CA: OReilly, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
The little book on CoffeeScript [electronic resource]
Tác giả: Alex MacCaw, Jeremy Ashkenas
Xuất bản: Beijing Sebastopol CA: OReilly Media, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2762
 
Code simplicity [electronic resource]
Tác giả: Max Kanat-Alexander
Xuất bản: Beijing Sebastopol CA: OReilly, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Introduction to Tornado [electronic resource]
Tác giả: Michael Dory, Brendan Berg, Adam Parrish
Xuất bản: Beijing Sebastopol CA: OReilly, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.36
 
Programming Entity Framework : Code First
Tác giả: Julia Lerman, Rowan Miller
Xuất bản: Beijing Sebastopol CA: OReilly Media, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
High performance JavaScript
Tác giả: Nicholas C Zakas
Xuất bản: Beijing Sebastopol CA: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
Cisco IOS in a nutshell : a desktop quick reference for IOS on IP networks
Tác giả: James Boney
Xuất bản: Beijing Sebastopol CA: OReilly, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.62
 
The Twitter book
Tác giả: Tim O'Reilly, Sarah Milstein
Xuất bản: Beijing Sebastopol CA: OReilly, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
Using Google App Engine [electronic resource]
Tác giả: Charles R Severance
Xuất bản: Beijing Sebastopol CA: OReilly, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục