Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 15 kết quả
Foodborne pathogens : hazards, risk analysis, and control
Tác giả: Clive de W Blackburn, Peter J McClure
Xuất bản: Boca Raton FL Cambridge England: CRC Press Woodhead, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.954
 
Yoghurt : science and technology
Tác giả: A Y Tamime, R K Robinson
Xuất bản: Boca Raton FL Cambridge England: CRC Press Woodhead Pub, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  637
 
Stability [electronic resource]
Tác giả: N E Shanmugam, C M Wang
Xuất bản: Boca Raton FL Cambridge England: CRC Press Woodhead Publishing Ltd, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.17765
 
Food processing technology : principles and practice
Tác giả: P Fellows
Xuất bản: Boca Raton FL Cambridge England: CRC Press Woodhead Pub, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Functional foods, ageing and degenerative disease
Tác giả: C Remacle, B Reusens
Xuất bản: Boca Raton FL Cambridge England: CRC Press Woodhead Pub, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.20846
 
Functional foods, cardiovascular disease, and diabetes
Tác giả: A Arnoldi
Xuất bản: Boca Raton FL Cambridge England: CRC Press Woodhead Pub, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.2
 
Foodborne pathogens : hazards, risk analysis, and control
Tác giả: Clive de W Blackburn, Peter J McClure
Xuất bản: Boca Raton FL Cambridge England: CRC Press Woodhead Pub, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.9
 
Cereal biotechnology
Tác giả: James H Bryce, Peter C Morris
Xuất bản: Boca Raton FL Cambridge England: CRC Press Woodhead Pub, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  633.1
 
Benders' dictionary of nutrition and food technology [electronic resource]
Tác giả: David A Bender, Arnold E Bender
Xuất bản: Boca Raton FL Cambridge England: CRC Press Woodhead Pub, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.03
 
Mechanical testing of advanced fibre composites
Tác giả: J M Hodgkinson
Xuất bản: Boca Raton FL Cambridge England: CRC Press Woodhead, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.1
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục