Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
AI game engine programming
Tác giả: Brian Schwab
Xuất bản: Hingham MA: Charles River Media, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.8
 
Biotechnology procedures and experiments handbook
Tác giả: S Harisha
Xuất bản: Hingham MA: Infinity Science Press, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  660.6
 
Applied Software Engineering Using Apache Jakarta Commons
Tác giả: Gross Christian
Xuất bản: Hingham MA: Charles River Media, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.276
 
Preventative programming techniques : avoid and correct common mistakes
Tác giả: Hawkins Brian
Xuất bản: Hingham MA: Charles River Media, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.1
 
C & data structures
Tác giả: P S Deshpande, O G Kakde
Xuất bản: Hingham MA: Charles River Media, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.73
 
PC repair and maintenance : a practical guide
Tác giả: Joel Rosenthal, Kevin Irwin
Xuất bản: Hingham MA: Charles River Media, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.165
 
Robotics
Tác giả:
Xuất bản: Hingham MA: Infinity Science Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
AI game engine programming [electronic resource]
Tác giả: Brian Schwab
Xuất bản: Hingham MA: Charles River Media, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.81526
 
CT densitometry in osteoporosis : the impact on management of the patient
Tác giả: L E H Lampmann, S A Duursma, J H J Ruys
Xuất bản: Boston Hingham MA: M Nijhoff Distributors for the US and Canada Kluwer Academic Publishers, 1984
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  WE 250 L238c
 
CT densitometry in osteoporosis : the impact on management of the patient
Tác giả: L E H Lampmann, S A Duursma, J H J Ruys
Xuất bản: Boston Hingham MA: M Nijhoff Distributors for the US and Canada Kluwer Academic Publishers, 1984
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.712
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục