Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
The Hot Zone
Tác giả: Hobb Robin, Robin cm Hobb
Xuất bản: : Anchor Books, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  614.57
 
The Da Vinci Code
Tác giả: Robert A Heinlein, Robert A Heinlein cm
Xuất bản: : Anchor Books, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Saturday
Tác giả: Stephen King, Stephen King cm
Xuất bản: : Anchor Books, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.914
 
The power of myth
Tác giả: Joseph Campbell, Betty S Flowers, Bill D Moyers
Xuất bản: New York NY: Anchor Books, 1991
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  291.1
 
Hyperspace : a scientific odyssey through parallel universes, time warps, and the tenth dimension
Tác giả: Michio Kaku
Xuất bản: New York: Anchor Books, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.1
 
The Lexus and the olive tree
Tác giả: Thomas L Friedman
Xuất bản: New York: Anchor Books, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  337
 
44 Scotland Street
Tác giả: Alexander McCall Smith, Iain McIntosh
Xuất bản: New York: Anchor Books, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
Dinosaurs of the flaming cliffs
Tác giả: Michael J Novacek
Xuất bản: New York: Anchor Books, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  567.91095173
 
The Anchor anthology of French poetry : from Nerval to Valéry, in English translation
Tác giả: Angel Flores
Xuất bản: New York: Anchor Books, 2000
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  841.708
 
The code book [electronic resource] : the science of secrecy from ancient Egypt to quantum cryptography
Tác giả: Simon Singh
Xuất bản: New York: Anchor Books a division of Random House Inc, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  652.8
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục