Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Nonlinear continuum mechanics for finite element analysis
Tác giả: Javier Bonet, Richard D Wood
Xuất bản: Cambridge New York NY USA: Cambridge University Press, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.11
 
Intermediate Mechanics of Materials elektronisk ressurs
Tác giả: J R Barber
Xuất bản: Dordrecht: Springer Netherlands, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.112
 
The Finite Element Method for Mechanics of Solids with ANSYS Applications [electronic resource]
Tác giả: Ellis H Dill
Xuất bản: Hoboken: CRC Press, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.00151825
 
Prandtl-Essentials of Fluid Mechanics elektronisk ressurs
Tác giả: Herbert Oertel
Xuất bản: New York NY: Springer ScienceBusiness Media LLC, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.1
 
Representative volume elements and unit cells : concepts, theory, applications and implementation
Tác giả: Shuguang Li, Elena Sitnikova
Xuất bản: England: Woodhead Publishing, 2020
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.1
 
The finite element method
Tác giả: O C Zienkiewicz, Robert L Taylor
Xuất bản: Oxford Boston: ButterworthHeinemann, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.17
 
Rigidity theory and applications [electronic resource]
Tác giả: P M Duxbury, M F Thorpe
Xuất bản: New York: Kluwer Academic, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.1
 
Creep and damage in materials and structures
Tác giả: Holm Altenbach, Jacek Skrzypek
Xuất bản: Wien New York: Springer, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.11
 
Advances in elastomers II [electronic resource] : composites and nanocomposites
Tác giả: Visakh P M
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.194
 
1

Truy cập nhanh danh mục