Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 34 kết quả
How to teach for exams
Tác giả: Sally Burgess, Kati Head
Xuất bản: Edinburgh: Longman, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.2
 
Focus on IELTS
Tác giả: Sue O'Connell
Xuất bản: Harlow Essex: Longman, 2002
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24
 
Common mistakes in English : with exercises
Tác giả: T J Fitikides
Xuất bản: Harlow: Longman, 2000
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24
 
Sounds English : a pronunciation practice book
Tác giả: J D O'Connor, Clare Fletcher
Xuất bản: Harlow: Longman, 1989
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.1
 
An introduction to second language acquisition research
Tác giả: Diane Larsen-Freeman, Michael H Long
Xuất bản: London New York: Longman, 1991
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  418
 
For and against : an oral practice book for advanced students of English
Tác giả: L G Alexander
Xuất bản: London: Longman, 1968
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.3
 
How to Teach English : an introduction to the practice of English language teaching
Tác giả: Jeremy Harmer
Xuất bản: Essex England: Longman, 1998
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.007
 
Impact Issues : 30 Key Issues to Help You Express Yourself in English
Tác giả: Richard R Day, Junko Yamanaka
Xuất bản: : Longman, 2001
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428
 
Latin for local history : an introduction
Tác giả: Eileen A Gooder
Xuất bản: London New York: Longman, 1978
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  47
 
Cambridge English Advanced : Practice tests plus with key
Tác giả: Kenny Nick, Newbrook Jacky
Xuất bản: New York: Pearson Longman, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428
 

Truy cập nhanh danh mục