Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 112 kết quả
Fool's fate [electronic resource]
Tác giả: Robin Hobb
Xuất bản: New York: Bantam Books, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
Foundation and empire [electronic resource]
Tác giả: Isaac Asimov
Xuất bản: New York: Bantam Books, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
Worldwired [electronic resource]
Tác giả: Elizabeth Bear
Xuất bản: New York NY: Bantam Books, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
I, robot [electronic resource]
Tác giả: Isaac Asimov
Xuất bản: New York: Bantam Books, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Killer dreams [electronic resource]
Tác giả: Iris Johansen
Xuất bản: New York: Bantam Books, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Ten second staircase [downloadable e-book]
Tác giả: Christopher Fowler
Xuất bản: New York: Bantam Books, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
Say goodbye [downloadable e-book]
Tác giả: Lisa Gardner
Xuất bản: New York: Bantam Books, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
A fearsome doubt : an Inspector Ian Rutledge mystery [electronic resource]
Tác giả: Charles Todd
Xuất bản: New York: Bantam Books, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Keeping watch [electronic resource]
Tác giả: Laurie R King
Xuất bản: New York: Bantam Books, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Even cowgirls get the blues [downloadable e-book]
Tác giả: Tom Robbins
Xuất bản: New York: Bantam Books, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục