Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 49 kết quả
The microwave processing of foods
Tác giả: Mar Regier, Helma Schubert
Xuất bản: England: Woodhead Publishing Limited, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.02
 
Handbook of herbs and spices
Tác giả: KV Peter
Xuất bản: NY: Woodhead Publishing Limited, 2001
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (rar)
ddc:  641.657
 
Nitrates and nitrates in food and water
Tác giả: Michael Hill
Xuất bản: Cambridge: Woodhead Publishing Limited, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  628.74
 
Handbook of indices of food quality and authenticity
Tác giả: Rekha S Singhal, Pushpa R Kulkarni, Dinanath V Rege
Xuất bản: Cambridge: Woodhead Publishing Limited, 1997
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (rar)
ddc:  664
 
Food irradiation : A reference guide
Tác giả: VM Wilkinson
Xuất bản: Cambridge: Woodhead Publishing Limited, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  668.0288
 
Practical dehydration
Tác giả: Maurice Greensmith
Xuất bản: Cambridge: Woodhead Publishing Limited, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  664.0284
 
Antioxidants in food : Practical applications
Tác giả: Jan Pokorny, Michael Gordon, Nedyalka Yanishlieva
Xuất bản: Cambridge: Woodhead Publishing Limited, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  664
 
Benders’ dictionary of nutrition and food technology
Tác giả: David A Bender
Xuất bản: London: Woodhead Publishing Limited, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  641.03
 
Food process modelling
Tác giả: LMM Tijskens, BM Nicolai
Xuất bản: Boca Raton: Woodhead Publishing Limited, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  664.02
 
Dairy processing : Improving quality
Tác giả: Gerrit Smit
Xuất bản: Boca Raton: Woodhead Publishing Limited, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  637.0954
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục