Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Industrial wastewater management, treatment, and disposal
Tác giả:
Xuất bản: New York London: McGrawHill Professional McGrawHill distributor, c2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Sludge Treatment and Disposal
Tác giả: C V Andreoli, F Fernandes, M von Sperling
Xuất bản: London New York: IWA Publishing, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  628.364
 
Wastewater engineering : treatment and reuse
Tác giả: Franklin L Burton, H David Stensel, George Tchobanoglous
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Operation of municipal wastewater treatment plants [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Maidenhead: McGrawHill Professional, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.3068
 
Thermochemical waste treatment : combustion, gasification, and other methodologies
Tác giả:
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.74
 
Water and wastewater finance and pricing : the changing landscape
Tác giả: George A Raftelis
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press Taylor Francis Group, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.610681
 
Dictionary of water and waste management, second edition [electronic resource]
Tác giả: Paul G Smith, John S Scott
Xuất bản: Amsterdam Boston London: Elsevier ButterworthHeinemann Copublished by IWA Publishing, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.4
 
GIS applications for water, wastewater, and stormwater systems
Tác giả: U M Shamsi
Xuất bản: Boca Raton FL: Taylor Francis, c2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.1
 
Spellman's standard handbook for wastewater operators
Tác giả: Frank R Spellman
Xuất bản: Lancaster Pa: Technomic Pub Co, 1999
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Mathematics for water and wastewater treatment plant operators
Tác giả: Frank R Spellman
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.10151
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục