Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
Tuyển dụng và đãi ngộ người tài
Tác giả: Trần Thị Bích Nga, Nguyễn Văn Quì, Phạm Ngọc Sáu
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.311
 
Tài chính dành cho người quản lý
Tác giả: Trần Thị Bích Nga, Nguyễn Văn Quì, Phạm Ngọc Sáu
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.152
 
Cẩm nang kinh doanh các kỹ năng quản lý hiệu quả
Tác giả: Nguyễn Văn Quì, Phạm Ngọc Sáu, Trần Thị Bích Nga
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658
 
Cẩm nang kinh doanh Quản lý sự thay đổi và chuyển tiếp = Managing Change and Transition
Tác giả: Nguyễn Văn Quì, Phạm Ngọc Sáu, Trần Thị Bích Nga
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.409
 
Quản lý tính sáng tạo và đổi mới
Tác giả: Nguyễn Văn Quì, Phạm Ngọc Sáu, Trần Thị Bích Nga
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.401
 
Cẩm nang kinh doanh Quyền lực, tầm ảnh hưởng và sức thuyết phục
Tác giả: Nguyễn Văn Quì, Phạm Ngọc Sáu, Trần Thị Bích Nga
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4
 
Cẩm nang kinh doanh Harvard kỹ năng ra quyết định = : harvard business essentials decision making
Tác giả: Đỗ Thanh Năm, Phạm Ngọc Sáu, Trần Thị Bích Nga
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.403
 
Cẩm nang kinh doanh harvard - quản lý thời gian
Tác giả: Bích Nga, Tấn Phước, Nguyễn Văn Quì, Phạm Ngọc Sáu
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  650.11
 
Quản lý hiệu suất làm việc của nhân viên = Harvard Business Essentials - Performance Management
Tác giả: Nguyễn Quốc Việt, Phạm Ngọc Sáu, Trần Thị Bích Nga
Xuất bản: TP Hồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.3125
 
Quản lý tính sáng tạo và đổi mới = Harvard business essentials managing creativity and innovation
Tác giả: Nguyễn Văn Quì, Phạm Ngọc Sáu, Trần Thị Bích Nga
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4063
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục