Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 18 kết quả
Statistical mechanics : lecture notes
Tác giả: K K Likharev
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  530.13
 
Statistical mechanics : problems with solutions
Tác giả: K K Likharev
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  530.13
 
Thermodynamics and Statistical Mechanics of Small Systems
Tác giả: Alessandro Sarracino (Ed), Andrea Puglisi (Ed), Angelo Vulpiani (Ed)
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Statistical Mechanics of Nonequilbrium Liquids
Tác giả: Denis J Evans, Gary P Morriss
Xuất bản: Canberra: ANU Press, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  530.13
 
Quantum statistical mechanics : equilibrium and non-equilibrium theory from first principles
Tác giả: Phil Attard
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  530.133
 
Relativistic many-body theory and statistical mechanics
Tác giả: L P Horwitz, Rafael I Arshansky
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  530.144
 
Entropy beyond the second law : thermodynamics and statistical mechanics for equilibrium, non-equilibrium, classical, and quantum systems
Tác giả: Phil Attard
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  536.73
 
Nonequilibrium quantum field theory
Tác giả: Esteban A Calzetta, B L Hu
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  530.14/3
 
Chapter 1 From Quantum Physics to Classical Metaphysics
Tác giả: William M R Simpson
Xuất bản: New York London: Taylor Francis, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  110.92
 
New Trends in Statistical Physics of Complex Systems
Tác giả: Antonio M Scarfone (Ed)
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục