Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Tuyệt chiêu tuyển dụng hiểu để thành công = taking on staff: recruiting and retaining the best staff for your business
Tác giả: Erika Lucas, Trần Thị Bích Nga
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.3111
 
Tuyển dụng và đãi ngộ người tài
Tác giả: Trần Thị Bích Nga, Nguyễn Văn Quì, Phạm Ngọc Sáu
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.311
 
Tài chính dành cho người quản lý
Tác giả: Trần Thị Bích Nga, Nguyễn Văn Quì, Phạm Ngọc Sáu
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.152
 
Cẩm nang kinh doanh các kỹ năng quản lý hiệu quả
Tác giả: Nguyễn Văn Quì, Phạm Ngọc Sáu, Trần Thị Bích Nga
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658
 
Cẩm nang kinh doanh Quản lý sự thay đổi và chuyển tiếp = Managing Change and Transition
Tác giả: Nguyễn Văn Quì, Phạm Ngọc Sáu, Trần Thị Bích Nga
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.409
 
Quản lý tính sáng tạo và đổi mới
Tác giả: Nguyễn Văn Quì, Phạm Ngọc Sáu, Trần Thị Bích Nga
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.401
 
Cẩm nang kinh doanh Quyền lực, tầm ảnh hưởng và sức thuyết phục
Tác giả: Nguyễn Văn Quì, Phạm Ngọc Sáu, Trần Thị Bích Nga
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4
 
Cẩm nang kinh doanh Harvard kỹ năng ra quyết định = : harvard business essentials decision making
Tác giả: Đỗ Thanh Năm, Phạm Ngọc Sáu, Trần Thị Bích Nga
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.403
 
Quản lý tính sáng tạo và đổi mới = Harvard business essentials managing creativity and innovation
Tác giả: Nguyễn Văn Quì, Phạm Ngọc Sáu, Trần Thị Bích Nga
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4063
 
Quản lý thời gian
Tác giả: Trần Thị Bích Nga, Nguyễn Văn Quì, Phạm Ngọc Sáu, Tấn Phước
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  650.11
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục