Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 123 kết quả
Mobile commerce applications
Tác giả: Shi Nansi
Xuất bản: kd: Idea Group Publishing, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.872
 
Web systems design and online consumer behavior
Tác giả: Gao Yuan
Xuất bản: kd: Idea Group Publishing, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (chm)
ddc:  381.142
 
A short course in international business plans
Tác giả: Robert Brown
Xuất bản: kd: World Trade Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.4012
 
A short course in international business ethics
Tác giả: Charles Mitchell
Xuất bản: kd: World Trade Press, 2003
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (chm)
ddc:  174.4
 
Business strategies for information technology management
Tác giả: Kalle Kangas
Xuất bản: kd: IRM Press, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.068
 
International project management
Tác giả: Bennet P Lientz, Kathryn P Rea
Xuất bản: kd: Academic Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.404
 
Radical project management
Tác giả: Rob Thomsett
Xuất bản: kd: Prentice Hall PTR, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.404
 
The online rules of successful companies
Tác giả: Robin Miller
Xuất bản: kd: FT Prentice Hall, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.84
 
Integrated project management
Tác giả: Earl Hall, Uliane Johnson
Xuất bản: kd: Prentice Hall, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.404
 
Business modeling and data mining
Tác giả: Dorian Pyle
Xuất bản: kd: Morgan Kaufmann Publishers, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  006.321
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục