Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 25 kết quả
Project scheduling handbook
Tác giả: Jonathan F Hutchings
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  690
 
Product safety evaluation handbook [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 1999
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  615.907
 
Handbook of plastic surgery [electronic resource]
Tác giả: Steven E Greer
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  617.9
 
Handbook of Parkinson's disease
Tác giả: William C Koller
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  616.8
 
Refractories handbook [electronic resource]
Tác giả: Charles A Schacht
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  620.1
 
Handbook of food enzymology
Tác giả: A G J Voragen, John R Whitaker, Dominic W S Wong
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Handbook of engineering electromagnetics [electronic resource]
Tác giả: Rajeev Bansal
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  537
 
Crystallization technology handbook
Tác giả: Alfons Mersmann
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2001
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  660.284298
 
Handbook of pharmaceutical analysis
Tác giả: Lena Ohannesian, Anthony J Streeter
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2002
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  615.1901
 
Handbook of polypropylene and polypropylene composites
Tác giả: Harutun G Karian
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  668.4
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục