Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 20 kết quả
The buffalo knife
Tác giả: William O Steele, Jean Fritz
Xuất bản: Orlando: Harcourt, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Flowers for Algernon
Tác giả: Daniel Keyes
Xuất bản: Orlando: Harcourt, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Modern biology
Tác giả: John H Postlethwait, Janet L Hopson
Xuất bản: Orlando: Holt RInehart and Winston, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570
 
Analysis of foods and beverages : modern techniques
Tác giả: George Charalambous
Xuất bản: Orlando: Academic Press, 1984
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
The Microbiology of poultry meat products
Tác giả: N A Cox, Frank E Cunningham
Xuất bản: Orlando: Academic Press, 1987
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Food and energy resources
Tác giả: Carl W Hall, David Pimentel
Xuất bản: Orlando: Academic Press, 1984
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.79
 
Food protein chemistry : an introduction for food scientists
Tác giả: J M Regenstein, Beth Kochen, Carrie Regenstein
Xuất bản: Orlando: Academic Press, 1984
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Introduction to food engineering
Tác giả: R Paul Singh, Dennis R Heldman
Xuất bản: Orlando: Academic Press, 1984
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Handbook of food and beverage stability : chemical, biochemical, microbiological, and nutritional aspects
Tác giả: George Charalambous
Xuất bản: Orlando: Academic Press, 1986
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Food irradiation
Tác giả: Walter M Urbain
Xuất bản: Orlando: Academic Press, 1986
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục