Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
The microwave processing of foods
Tác giả: Marc Regier, Helmar Schubert
Xuất bản: Cambridge: Woodhead, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.02
 
Applications of heat, mass and fluid boundary layers
Tác giả: S Aliu, R O Fagbenle, A Falana
Xuất bản: United Kingdom: Woodhead Publishing, 2020
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.028
 
Practical dehydration [electronic resource]
Tác giả: Maurice Greensmith
Xuất bản: Cambridge England: Woodhead Publishing, 1971
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.0284
 
Microbial production of food ingredients, enzymes, and nutraceuticals
Tác giả: D B Archer, Ioannis Giavasis, L M Harvey, B McNeil
Xuất bản: Oxford Phladelphia: Woodhead Publishing, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.02015118
 
The microwave processing of foods
Tác giả: Mar Regier, Helma Schubert
Xuất bản: England: Woodhead Publishing Limited, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.02
 
Food preservation techniques [electronic resource]
Tác giả: Bøgh-Sørensen, Zeuthen
Xuất bản: Boca Raton Cambridge Eng: CRC Press Woodhead, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.028
 
Thermal technologies in food processing
Tác giả: Philip Richardson
Xuất bản: Cambridge Boca Raton: Woodhead Pub CRC Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.028
 
Extrusion cooking : technologies and applications
Tác giả: R C E Guy
Xuất bản: Cambridge Boca Raton: Woodhead CRC Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.024
 
Practical dehydration
Tác giả: Maurice Greensmith
Xuất bản: Cambridge: Woodhead Publishing Limited, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  664.0284
 
Food process modelling
Tác giả: LMM Tijskens, BM Nicolai
Xuất bản: Boca Raton: Woodhead Publishing Limited, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  664.02
 
1

Truy cập nhanh danh mục