Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 1718 kết quả
Advances in food biochemistry
Tác giả: Fatih Yildiz
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Handbook of food preservation
Tác giả: Shafiur Rahman
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2020
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Introduction to the chemistry of food
Tác giả: Michael Zeece
Xuất bản: London: Academic Press, 2020
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.07
 
Modern food microbiology
Tác giả: James M Jay, David Allen Golden, Martin J Loessner
Xuất bản: New York: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Food microbiology : fundamentals and frontiers
Tác giả: Robert Buchanan, Michael P Doyle
Xuất bản: Washington DC: ASM Press, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.07
 
Food biotechnology
Tác giả: Stanislaw Bielecki, Jacek Polak, J Tramper
Xuất bản: Amsterdam: Elsevier 2000, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Brewing [electronic resource]
Tác giả: Michael J Lewis, Tom W Young
Xuất bản: New York NY: Springer US Imprint Springer, 2001
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  641.3
 
Food : the chemistry of its components
Tác giả: T P Coultate
Xuất bản: Cambridge: Royal Society of Chemistry, c2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.300154
 
Food chemistry
Tác giả: David E Newton
Xuất bản: New York: Facts On File, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Colour in food : improving quality
Tác giả: Douglas B MacDougall
Xuất bản: Boca Raton: CRC, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  664.062
 

Truy cập nhanh danh mục